عکس فیستول مقعدی و تصاویر واقعی از شکل ظاهری بیماری

فیستول مقعدی چیست؟ همان طور که در عکس فیستول مقعدی مشخص است، فیستول مقعدی مجرایی غیر طبیعی است که از کنار مقعد مسیری به انتهای روده ایجاد میکند. این بیماری حاصل عفونت درمان نشده (آبسه) ایجاد[…]